Målet för personlig assistans

Det viktigaste målet för Personlig assistans är att ideologin bakom hålls levande; d v s att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva sitt liv så likt som andra.

Personlig assistans

LSS-utredningen som din LSS-handläggare har gjort visar i vilken omfattning du har rätt till hjälp. Vår uppgift är att utföra den hjälpen på det sätt som du vill. Du är delaktig i valet av personliga assistenter och sedan är det vår uppgift att se till att personalen trivs och får utvecklas.

Livea vill verkliggöra drömmen om den goda arbetsgivaren med det goda ledarskapet för att möjliggöra bästa tänkbara stöd och hjälp. Vi ser både våra viktiga kunders behov och våra lika viktiga medarbetare för att säkerställa att de är trygga och trivs, får växa och utvecklas. På så sätt säkrar vi en hög kontinuitet i verksamheten.

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för assistansen och personalansvar hos respektive kund. En gruppledare i assistansgruppen ansvarar för att det alltid finns personal på plats och har dessutom ett nära samarbete med verksamhetschefen.  

Rekrytering av personliga assistenter

Du som har rätt till personlig assistans är aktiv i hela rekryteringsprocessen och har en avgörande beslutsrätt på vem som anställs.

Livea ger varje medarbetare en författningsbeskrivning, ett introduktionspaket, kontinuerlig information på arbetsplatsträffar mm samt ett inspirerande utvecklingsprogram. Genom det goda bolaget som Livea står för kommer våra medarbetare att både trivas och växa i sin roll vilket i sin tur gynnar stabilitet och en hög kontinuitet.

Genomförandeplanen som möjliggörare

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av assistansen och för uppföljning av assistansen. En väl utarbetad genomförandeplan ger därför goda förutsättningar för att du som har personlig assistans ska kunna leva ditt liv så likt som andra.

Hållbarhet

Livea erbjuder goda ansällningsvillkor och ett gott, coachande ledarskap och kan på så sätt både locka många att söka arbete hos oss och stanna i verksamheten, varvid möjligheterna att hitta kompetenta och empatiska assistenter ökar. 

Värdegrundspolicy

Liveas värdering "Med hjärta och hög kompetens gör vi verklighet av de vackra orden" hålls levande i det praktiska arbetet genom att vara en fast  punkt vid arbetsplatsmöten, i mötet med den enskilde i hemmet och vid utvecklingssamtalen.

Uppdraget

I den personliga assistentens uppdrag ligger att:

  • Underlätta för dig att leva som andra utifrån dina önskemål.
  • Bidra till goda levnadsvillkor utifrån dina värdering.
  • Skapa gynnsamma förutsättningar för ett så begränsat beroende av assistenterna som möjligt.
  • Möjliggöra för dig att vara delaktig.

Professionalitet

Den personliga assistansen är flexibelt utformad och utförs utifrån dina behov och inte den personliga assistentens. Livea strävar efter att rekrytera personer som är intresserade av människor och har kompetens för uppdraget. Vi kommer kontinuerligt att ha samtal om professionalitet; d v s att assistenterna är intresserade av och uppmärksamma på dina behov, rättigheter och önskemål. Vi kommer att vara tydliga med att de personliga assistenterna inte får fokusera på sin egen situation, åsikter och värderingar utan bara nämnas kort då så är relevant. På så sätt värnar vi om din självständighet. Vi kommer tillse att du får utöva de aktiviteter som du vill och kan med hjälp av personliga assister. På det här sättet blir samhället också ditt!

Kontakt

Du som söker en utförare av Personlig assistans kontakta oss för ett första trevligt möte så hjälper vi dig så att du får den personliga assistans du vill ha. Ring vår verksamhetschef Annika Nilsson, 0709-907223.

Livea har en effektiv organisation i Stockholm som möjliggör att vi utan hinder kan utföra Personlig assistans i hela Sverige.